Umowa inwestycyjna

Zawarta w Oświęcimiu dnia …………………….. 2021 roku („Umowa”) pomiędzy:

Imię i nazwisko: ……………………………..
PESEL: ……………………………………………………
Numer dowodu: ………………………………………
Adres zamieszkania: …………………………………
Numer telefonu: ………………………………………
Adres email: …………………………………………….

zwaną dalej Inwestorem

a

ECAT ECOMMERCE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000911437, NIP: 5492463635, o kapitale AKCYJNYM w wysokości 750,00 zł, opłaconym w całości, reprezentowaną przez:

GRZEGORZA ADRIANA CIUPEK – Prezesa Zarządu

zwana dalej Spółką

STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:

§ 1 [Przedmiot umowy]

1. Inwestor zobowiązuje się wobec Spółki do dokonania inwestycji polegającej na objęciu akcji nowej serii wyemitowanych przez Spółkę. W związku ze zobowiązaniem do inwestycji Inwestor dokona wpłaty na rzecz Spółki kwoty inwestycji o jakiej mowa w ust. 2 poniżej tytułem objęcia akcji o wartości EMISYJNEJ po 10,00 zł (DZIESIĘĆ ZŁOTYCH) za akcję.
2. Warunki inwestycji Inwestora:
    2.1 Wartość inwestycji inwestora: ……………………………………, (iloczyn aktualnej ceny)
    2.2 Ilość akcji jakie zostaną objęte: ……………………………… sztuk
    2.3 Rachunek bankowy Spółki do przelewu: ………………………………………
    2.4 Termin na dokonanie wpłaty: w dniu zawarcia niniejszej umowy
3. Po dokonaniu inwestycji przez Inwestora o jakiej mowa powyżej, tj. dokonaniu wpłaty środków tytułem inwestycji Spółka zobowiązuje się w najszybszym możliwym czasie doprowadzić do zwołania ZGŁOSZENIA DO REJESTRU POWDYŻSZENIA KAPITAŁU AKCYJNEGO, NIE PÓŻNIEJ NIŻ W TERMINIE DO DNIA …………, przy czym wskazany termin może ulec zmianie w tym w szczególności z przyczyn, spowodowanych siłą wyższą m.in. z przyczyn związanych z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.
4. SPÓŁKA może nie zgłosić do rejestru podwyższenia kapitału akcyjnego, w przypadku, gdy subskrypcja akcji serii B nie doprowadzi do zawarcia umowy objęcia akcji serii B w ilości 1.000.000,00 (jeden milion) akcji serii B. W takim przypadku SPÓŁKA będzie zobowiązana do zwrot wpłaconych środków pieniężnych przez Inwestora, przy czym bez odsetek i bez ewentualnego odszkodowania.

§ 2 [Poufność]

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy zarówno treści niniejszej Umowy, jak i wszelkich informacji i dokumentów uzyskanych w związku z jej zawarciem i wykonywaniem oraz postanawiają, że wszystkie takie informacje i dokumenty będą wykorzystywane jedynie w celu wykonania niniejszej Umowy i/lub umów towarzyszących i nie będą ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem:
    1.1. doradców prawnych i finansowych, którzy zostaną zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie ustalonym w niniejszym paragrafie bądź są zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
    1.2. gdy obowiązek udzielenia informacji o zawarciu niniejszej Umowy, lub o zdarzeniach mających miejsce w trakcie jego wykonywania wynika z obowiązujących przepisów;
    1.3. na żądanie uprawnionych do tego organów władzy państwowej lub wymiaru sprawiedliwości; lub
    1.4. gdy Strony porozumieją się uprzednio na piśmie odnośnie do ujawnienia tych informacji.

2. W przypadku naruszenia poufności przez podmioty lub osoby, którym zostały udostępnione informacje na mocy niniejszego paragrafu Strona, która przekazała takiemu podmiotowi lub osobie informacje, które zostały następnie ujawnione, ponosi odpowiedzialność za to naruszenie jak za swoje własne.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy przez okres 3 lat od dnia zawarcia Umowy, w tym także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu.

§ 3 [Postanowienia końcowe]

1. Niniejsza Umowa, wraz z ewentualnymi sporami dotyczącymi jej istnienia i ważności oraz na tle Umowy, będzie podlegać przepisom prawa polskiego.
2. Z zastrzeżeniem zdania następnego żadna ze Stron nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody pozostałych Stron.
3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy rozstrzygane będą, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, przez Sąd powszechny z siedzibą w Oświęcimiu.
4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Strony postanawiają, iż jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy okaże się nieważna, wadliwa w świetle prawa lub niewykonalna, pozostałe postanowienia niniejszej Umowy pozostaną w mocy. W powyższym wypadku, Strony będą prowadzić negocjacje w dobrej wierze, o ile będzie to możliwe, w celu zastąpienia takich postanowień w rozsądnym czasie, postanowieniami które będą mieć charakter wiążący i wykonalny oraz które najlepiej będą oddawać pierwotne intencje Stron.
5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.7